• ارائه تخفیف و خدمات صرفا به دارندگان استخر کارت ایرانیان و منوط به ارائه آن می باشد.
  • کلیه کارتهای تخفیف استخر کارت ایرانیان دارای اعتبار زمانی می باشد که روی کارتها درج شده است و ارائه تخفیف و خدمات صرفا در بازه زمانی درج شده برروی کارت می باشد.
  • هرکارت صرفا جهت استفاده یک نفر می باشد.
  • کلیه کارتهای تخفیف استخر کارت ایرانیان فقط برای استخر های معرفی شده در صفحه اول سایت معتبر می باشند.